AVROSiS Bilgi Teknolojileri Dan��manl�k ve Kiralama Hizmetleri �� Ba�vuru Formu


  K���SEL B�LG�LER  
Ad:
Soyad:
Do�um Yeri:
Do�um Tarihi:
Cinsiyet:
Erkek Kad�n
Medeni Durum:
S�rekli Adres:
Telefon:
Cep Telefonu:
E-mail:
SSK No:
T.C. Kimlik No:
Uyruk:
Askerlik Durumu:
Askerli�inizi Yapmad�ysan�z
Nedenini Yaz�n�z:

Aile Durumu Ad� Soyad�: Do�um Yeri & Y�l�: ��renim Durumu: Mesle�i, ��yeri: Bakmakla Y�k�ml�
Olduklar�n�z:
Annenizin
Baban�z�n
E�inizin
�ocu�unuzun
�ocu�unuzun
�ocu�unuzun

  F�Z�KSEL B�LG�LER  
Boyunuz:
Kilonuz:
Ge�irmi� oldu�unuz, s�regelen �nemli
rahats�zl�klar ve t�bbi operasyonlar var m�?
Herhangi bir bedensel �z�r�n�z var m�?
Yok Ayak Eller Duyma Konu�ma Di�er
Acil durumlarda ba�vurulacak ki�inin
Ad� Soyad�, Telefonu, Adresi:

  E��T�M B�LG�LER�      
En Son Bitirdi�iniz Okul:    

  Okul / B�l�m: Giri� Tarihi: Mezuniyet Tarihi:
�lk��retim:
Lise:
�niversite:
Y�ksek Lisans / Doktora / Uzmanl�k:

Yabanc� Dil: Konu�ma Yazma
�ngilizce:
�ok �yi �yi Orta Zay�f
�ok �yi �yi Orta Zay�f
Almanca:
�ok �yi �yi Orta Zay�f
�ok �yi �yi Orta Zay�f
Frans�zca:
�ok �yi �yi Orta Zay�f
�ok �yi �yi Orta Zay�f
Di�er:
�ok �yi �yi Orta Zay�f
�ok �yi �yi Orta Zay�f

Kat�ld���n�z kurs, seminer,
sertifika programlar�:
Bilgisayar kullan�yor musunuz?
Evet Hay�r
Evet ise kulland���n�z programlar:

  �� TECR�BES� L�tfen son i� tecr�besi ba�ta olmak �zere belirtiniz.  
Kurulu� �smi, Adresi: Giri� Tarihi: Ayr�l�� Tarihi: Pozisyon: Ayr�l�� Nedeni:

  D��ER B�LG�LER  
AVROSiS Bilgi Teknolojileri Dan��manl�k ve Kiralama Hizmetleri'ni nereden duydunuz?
AVROSiS Bilgi Teknolojileri Dan��manl�k ve Kiralama Hizmetlerin 'de �al��an akraba ya da
tan�d���n�z var m�?
Evet Hay�r
Varsa Ad� Soyad�:
�� yerimizden talep etti�iniz �cret:
Sigara kullan�yor musunuz?
Evet Hay�r
Seyahat etmeye engel bir durumunuz var m�?
Evet Hay�r
Mesai saatleri d���nda �al��abilir misiniz?
Evet Hay�r
Vardiyal� �al��abilir misiniz?
Evet Hay�r
S�r�c� ehliyetiniz varsa s�n�f�:

  �YES� OLDU�UNUZ KURULU�LAR Dernek, meslek odalar�, kul�pler...  
Kurulu� �smi, Adresi: �yelik: Tarih:

  HAKKINIZDA B�LG� ALINAB�LECEK K���LER
Referanslar: �lk b�l�me �al��t���n�z veya �al��makta oldu�unuz kurumdan y�netici/amriniz, ikinci b�l�me e�itim s�reciniz s�ras�nda hakk�n�zda bilgi sahibi olan ki�i, son b�l�me ise sizin tercih etti�iniz, hakk�n�zda t�m bilgileri alabilece�imiz ki�inin isim, adres ve telefon numaralar�n� yaz�n�z.

  Amiriniz / Y�neticiniz E�itmen / Akademisyen Sizin Se�ti�iniz Ki�i
Ad� Soyad�:
Adres:
Telefon:


Bu formdaki bilgiler tamamen gizli tutulacakt�r.